pomoc
zapisy
studenci
e-learning

Audyt bezpieczeństwa informatycznego w bankach

 Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk, Wydział Nauk Ekonomicznych Politechniki Koszalińskiej i Międzynarodowe Centrum Szkolenia i Doradztwa zaprasza na Studia Podyplomowe

Audyt bezpieczeństwa informatycznego w bankach


Cel studiów:

Celem kształcenia jest podniesienie kwalifikacji zawodowych pracowników związanych z bezpieczeństwem IT w sektorze bankowym poprzez poszerzenie i aktualizację wiedzy niezbędnej w zarządzaniu bezpieczeństwa środowiska teleinformatycznego, w tym w organizacji audytu. Studia wyposażają uczestnika w profesjonalną wiedzę z dziedziny metod przeprowadzania audytu bezpieczeństwa środowiska teleinformatycznego, oceny ryzyka oraz procesów zarządzania bezpieczeństwem IT w banku. Rozwijają praktyczne umiejętności przydatne do planowania, realizacji i nadzoru nad bezpieczeństwem środowiska teleinformatycznego oraz wykorzystania wyników audytu w zarządzaniu bezpieczeństwem IT w banku.

Adresaci studiów:

  • absolwenci wyższych uczelni,
  • osoby pracujące w komórce audytu wewnętrznego w sektorze  bankowym chcące podnieść swoje kwalifikacje zawodowe,
  • kadra zarządzająca i kierownicza banków, sprawująca kontrolę nad bezpieczeństwem środowiska teleinformatycznego ,
  • osoby odpowiedzialne za nadzór nad audytem wewnętrznym w banku,
  • osoby zaangażowane w proces zarządzania bezpieczeństwem IT w banku.

Tryb naboru:

Rekrutacja kandydatów na studia jest otwarta i odbywa się na zasadzie kolejności przyjmowanych zgłoszeń (wniesienie opłaty za studia oraz złożenie kompletu wymaganych dokumentów jest równoznaczne z przyjęciem).

Planowany początek zajęć to październik 2017 roku!*

* - w przypadku gdy zbierze się odpowiednia grupa

 

Wymagane dokumenty:

  • podanie o przyjęcie na studia
  • kwestionariusz osobowy pobierz
  • zgłoszenie na studia pobierz
  • odpis dyplomu ukończenia wyższej uczelni
  • ksero dowodu osobistego
  • 2 fotografie
  • dowód wpłaty wpisowego
  • podpisane oświadczenie dotyczące przetwarzania danych osobowych pobierz

Program studiów obejmuje następujące bloki tematyczne:

  • Podstawy informatyki dla bankowców
  • Ochrona danych osobowych
  • Bezpieczeństwo informacji
  • Organizacja zarządzania bezpieczeństwem IT
  • Wymagania Rekomendacji D
  • Normy ISO w zakresie informatyki
  • Audyt procedur zarządzania bezpieczeństwem IT
  • Ryzyko operacyjne – ocena ryzyka IT
  • Audyt technologiczny IT
  • Obszary zastosowania technologii IT w bankach
  • Planowanie rozwoju IT w banku

Program obejmuje 200 godzin zajęć dydaktycznych.

W ramach studiów podyplomowych słuchacze dodatkowo będą mieli możliwość podejścia do egzaminu i po jego zdaniu otrzymania certyfikatu ECDL IT Security.

Warunki i sposób zaliczenia studiów:
Warunkiem uzyskania świadectwa ukończenia studiów jest uzyskanie pozytywnej oceny z egzaminu końcowego obejmującego prezentację pracy (5-10 minut) oraz następujących po prezentacji pytań dotyczących pracy.

Opłata za studia: 

  • czesne 4 650,00 zł możliwość wpłaty w dwóch ratach. Każda rata w wysokości 2 325,00 zł płatna przed rozpoczęciem I i II semestru, nie później niż w dniu rozpoczęcia studiów
  • wpisowe 175,00 zł płatne nie później niż w dniu złożenia dokumentów.


Organizacja studiów:
Studia trwają dwa semestry. Zajęcia w ramach studiów odbywają się 1-2 razy w miesiącu w soboty i niedziele w godz. 9:00- 16:10.

Opłaty należy wnosić do „Międzynarodowego Centrum Szkolenia i Doradztwa” Sp. z o.o. na konto:

Bank Pekao S.A.
nr rachunku 61 1240 6104 1111 0000 4786 0481
Wniesione opłaty nie podlegają zwrotowi w przypadku rezygnacji ze studiów.

Dodatkowych informacji udziela:
Dział Szkolenia MCSiD
tel: (22) 826-41-41(22) 826-41-41
email:studia@mcsid.pl
ul. Świętojerska 5/7
00–236 Warszawa