pomoc
zapisy
studenci
e-learning

Badanie sprawozdań finansowych jednostek sektora finansów publicznych

Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk i Międzynarodowe Centrum Szkolenia i Doradztwa zaprasza na Studia Podyplomowe
 
Badanie sprawozdań finansowych jednostek sektora finansów publicznych
 


Cel studiów: 

Celem kształcenia jest podniesienie kwalifikacji zawodowych pracowników związanych z badaniem sprawozdań finansowych jednostek sektora finansów publicznych i aktualizację wiedzy niezbędnej przy badaniu sprawozdań finansowych. Studia wyposażają uczestnika w profesjonalną wiedzę z dziedziny sporządzania  i analizowania sprawozdań. Rozwijają praktyczne umiejętności przydatne do planowania, realizacji i kontroli badania sprawozdań finansowych przy wykorzystaniu narzędzi informatycznych. 

 

Tryb naboru:
Rekrutacja kandydatów na studia jest otwarta i odbywa się na zasadzie kolejności przyjmowanych zgłoszeń (wniesienie opłaty za studia oraz złożenie kompletu wymaganych dokumentów jest równoznaczne z przyjęciem).
 
Planowany początek zajęć to październik 2019 rok!*
 
* - w przypadku gdy zbierze się odpowiednia grupa
 
Wymagane dokumenty:
 • podanie o przyjęcie na studia
 • kwestionariusz osobowy pobierz
 • zgłoszenie na studia pobierz
 • odpis dyplomu ukończenia wyższej uczelni
 • ksero dowodu osobistego
 • 2 fotografie
 • dowód wpłaty wpisowego
 • podpisane oświadczenie dotyczące przetwarzania danych osobowych pobierz
 
Wykładowcy:
Zajęcia w ramach studiów prowadzą pracownicy naukowi wyższych uczelni, biegli rewidenci, eksperci z zakresu rachunkowości oraz technologii informatycznych.

Program studiów obejmuje następujące bloki tematyczne:
 • Gospodarka finansowa jednostek sektora finansów publicznych
 • Rachunkowości w jednostkach sektora finansów publicznych
 • Sprawozdawczość finansowa jednostek sektora finansów publicznych
 • Procedury badania sprawozdań finansowych według Międzynarodowych Standardów Rewizji Finansowej
 • Analiza finansowa w badaniu sprawozdań finansowych
 • Technologie informatyczne w badaniu sprawozdań finansowych
 • Badanie poszczególnych części i pozycji sprawozdania finansowego (warsztaty) 
 • PRINCE2 – metodyka zarządzania projektami

 

Program obejmuje 200 godzin zajęć dydaktycznych.

Warunki i sposób zaliczenia studiów:
Warunkiem uzyskania świadectwa ukończenia studiów jest uzyskanie pozytywnej oceny z egzaminu końcowego obejmującego prezentację pracy (5-10 minut) oraz następujących po prezentacji pytań dotyczących pracy.

Opłata za studia:
Opłata za całość studiów wynosi:
 • czesne 4 650,00 zł możliwość wpłaty w dwóch ratach. Każda rata w wysokości 2 325,00 zł płatna przed rozpoczęciem I i II semestru, nie później niż w dniu rozpoczęcia studiów
 • wpisowe 175,00 zł płatne nie później niż w dniu złożenia dokumentów.

Organizacja studiów:
Studia trwają dwa semestry. Zajęcia w ramach studiów odbywają się 1-2 razy w miesiącu w soboty i niedziele w godz. 9:00- 16:10.

Opłaty należy wnosić do „Międzynarodowego Centrum Szkolenia i Doradztwa” Sp. z o.o. na konto:
Bank Pekao S.A.
nr rachunku 61 1240 6104 1111 0000 4786 0481
Wniesione opłaty nie podlegają zwrotowi w przypadku rezygnacji ze studiów.

Dodatkowych informacji udziela:
Dział Szkolenia MCSiD
tel: (22) 826-41-41(22) 826-41-41
email:studia@mcsid.pl
ul. Świętojerska 5/7
00–236 Warszawa